کامپیوتر

تمام دستورات خط فرمان CMD در محیط ویندوز

نکته :

با تایپ کلمه help و زدن کلید Enter لیست زیر به نمایش در خواهد آمد. هم چنین برای اطلاعات بیشتر از هر فرمان نیز می توان به صورت Help command و یا به صورت /? command استفاده کرد.

دستورات خط فرمان CMDتوضیحات
دستورات اصلی/Command
assocdisplays or modifies file extension associations
breaksets or clears extended CTRL+C checking
bcdeditsets properties in boot database to control boot loading
caclsdisplays or modifies access control lists (ACLs) of files
chcpdisplays or sets the active code page number
chdirdisplays the name of or changes the current directory
convertconverts FAT volumes to NTFS. You cannot convert the current drive
doskeyedits command lines, recalls Windows commands, and creates macros
endlocalends localization of environment changes in a batch file
findstrsearches for strings in files
fsutildisplays or configures the file system properties
gotodirects the Windows command interpreter to a labeled line in a batch program
graftablenables Windows to display an extended character set in graphics mode
helpprovides Help information for Windows commands
icaclsdisplay, modify, backup, or restore ACLs for files and directories
ifperforms conditional processing in batch programs
mdcreates a directory
mklinkcreates Symbolic Links and Hard Links
moredisplays output one screen at a time
openfilesdisplays files opened by remote users for a file share
pathdisplays or sets a search path for executable files
popdrestores the previous value of the current directory saved by PUSHD
printprints a text file
pushdsaves the current directory then changes it
recoverrecovers readable information from a bad or defective disk
remrecords comments (remarks) in batch files or CONFIG.SYS
renrenames a file or files
robocopyadvanced utility to copy files and directory trees
setdisplays, sets, or removes Windows environment variables
setlocalbegins localization of environment changes in a batch file
scdisplays or configures services (background processes)
schtasksschedules commands and programs to run on a computer
shiftshifts the position of replaceable parameters in batch files
substassociates a path with a drive letter
wmicdisplays WMI information inside interactive command shell
callcalls a batch file from another one
cdchange directory
clsclear screen
cmdstart command prompt
colorchange console color
dateshow/set date
dirlist directory content
echotext output
exitexits the command prompt or a batch file
findfind files
hostnamedisplay host name
pausepauses the execution of a batch file and shows a message
runasstart a program as another user
shutdownshutdown the computer
sortsort the screen output
startstart an own window to execute a program or command
taskkillterminate a process or a application
tasklistdisplay applications and related tasks
timedisplay/edit the system time
timeoutwait any time
titleset title for prompt
verdisplay operating system version
w32tmsetting time synchronisation/time server/time zone
مدیریت شبکه
ftptransfer files to a FTP server
ftypedisplay file type and mapping
getmacdisplay MAC address
ipconfigdisplay IP network settings
netshconfigure/control/display network components
netstatdisplay TCP/IP connections and status
nslookupquery the DNS
pathpingtest the connection to a specific IP address
pingpings the network
routedisplay network routing table, add static routes
systeminfodisplays computer-specific properties and configurations
telnetestablish Telnet connection
tftptransfer files to a TFTP server
tracerttrace routes similar to patchping
مدیریت فایل
attribdisplay file attributes
compcompare file contents
compactdisplay/change file compression
copy / xcopycopy files
diskcompcompare content of two floppy disks
diskcopycopy floppy disc to another one
erase / deldelete one or more files
expandextract files
fccopare files and display the differences
mkdircreate a new directory
movemove/rename files
renamerename files
replacereplace files
rmdir / rddelete directory
treedisplay folder structure graphically
typedisplay content of text files
مدیریت سیستم
chkdskcheck volumes
chkntfsdisplay/change volume check at startup
defragdefragment media
diskpartvolume management
driverquerydisplay installed devices and their properties
formatformat volumes
labelchange volume name
modeconfigure interfaces/devices
mountvolassign/delete drive mountpoints
verifymonitoring whether volumes are written correctly
volshow volume description and serial numbers of the HDDs
متفرقه
forfor loop
gpresultdisplay group policies
gpupdateupdate group policies
perfmonstart performance monitor
promptchange command prompt
regadd/read/import/export registry entries

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
Translate