آموزشکامپیوتر

کلید های میانبر در سیستم عامل ویندوز و مک

از میانبرهای صفحه کلید اغلب در سیستم عامل های مدرن و برنامه های نرم افزاری استفاده می شود. یادگیری و استفاده از کلید های میانبر می تواند در وقت شما صرفه جویی کند.

فهرست مطالب :

  1. میانبرهای اصلی
  2. ویرایش متن
  3. مرورگرهای وب
  4. عکس گرفتن از صفحه

نمونه کیبورد ویندوز

کیبورد ویندوز

نمونه کیبورد مک

کیبورد مک او اس

توجه :

Ctrl مخفف Control در ویندوز و مک او اس

Cmd مخفف Command در مک او اس

میانبرهای اصلی

توضیحاتویندوزمک او اس
Edit menuAlt + ECtrl + F2 + F
File menuAlt + FCtrl + F2 + E
View menuAlt + VCtrl + F2 + V
Select all textCtrl + ACmd + A
Copy textCtrl + CCmd + C
Find textCtrl + FCmd + F
Find and replace textCtrl + HCmd + F
New DocumentCtrl + NCmd + N
Open a fileCtrl + OCmd + O
Print optionsCtrl + PCmd + P
Save fileCtrl + SCmd + S
Paste textCtrl + VCmd + V
Cut textCtrl + XCmd + X
Redo textCtrl + YShift + Cmd + Z
Undo textCtrl + ZCmd + Z

ویرایش متن

توضیحاتویندوزمک او اس
Cursor Movement
Go to the right or to the beginning of next line breakRight ArrowRight Arrow
Go to the left or to the end of previous line breakLeft ArrowLeft Arrow
Go up one rowUp ArrowUp Arrow
Go down one rowDown ArrowDown Arrow
Go to the beginning of the current lineHomeCmd + Left Arrow
Go to the end of the current lineEndCmd + Right Arrow
Go to the beginning of the documentCtrl + HomeCmd + Up Arrow
Go to the end of the documentCtrl + EndCmd + Down Arrow
Move up one framePage UpFn + Up Arrow
Move down one framePage DownFn + Down Arrow
Go to beginning of previous wordCtrl + Left ArrowOption + Left Arrow
Go to beginning of next wordCtrl + Right ArrowOption + Right Arrow
Go to beginning of line breakCtrl + Up ArrowCmd + Left Arrow
Go to end of line breakCtrl + Down ArrowCmd + Right Arrow
   
Text Selection
Select characters to the leftShift + Left ArrowShift + Left Arrow
Select characters to the rightShift + Right ArrowShift + Right Arrow
Select lines upwardsShift + Up ArrowShift + Up Arrow
Select lines downwardsShift + Down ArrowShift + Down Arrow
Select words to the leftShift + Ctrl + LeftShift + Opt + Left
Select words to the rightShift + Ctrl + RightShift + Opt + Right
Select paragraphs to the leftShift + Ctrl + UpShift + Opt + Up
Select paragraphs to the rightShift + Ctrl + DownShift + Opt + Down
Select text between the cursor and the beginning of the current lineShift + HomeCmd + Shift + Left Arrow
Select text between the cursor and the end of the current lineShift + EndCmd + Shift + Right Arrow
Select text between the cursor and the beginning of the documentShift + Ctrl + HomeCmd + Shift + Up Arrow or Cmd + Shift + Fn + Left Arrow
Select text between the cursor and the end of the documentShift + Ctrl + EndCmd + Shift + Down Arrow or Cmd + Shift + Fn + Right Arrow
Select one frame at a time of text above the cursorShift + Page UpShift + Fn + Up Arrow
Select one frame at a time of text below the cursorShift + Page DownShift + Fn + Down Arrow
Select all textCtrl + ACmd + A
Find textCtrl + FCmd + F
   
Text Formatting
Make selected text boldCtrl + BCmd + B
Make selected text italicCtrl + ICmd + I
Underline selected textCtrl + UCmd + U
Make selected text superscriptCtrl + Shift + =Cmd + Shift + =
Make selected text subscriptCtrl + =Cmd + =
   
Text Editing
Delete characters to the leftBackspaceBackspace
Delete characters to the rightDeleteFn + Backspace
Delete words to the rightCtrl + DelCmd + Backspace
Delete words to the leftCtrl + BackspaceCmd + Fn + Backspace
IndentTabTab
OutdentShift + TabShift + Tab
Copy textCtrl + CCmd + C
Find and replace textCtrl + HCmd + F
Paste textCtrl + VCmd + V
Cut textCtrl + XCmd + X
Redo textCtrl + YShift + Cmd + Z
Undo textCtrl + ZCmd + Z

مرورگرهای وب

توضیحاتویندوزمک او اس
Navigation
Scroll down a frameSpace or Page DownSpace or Fn + Down Arrow
Scroll up a frameShift + Space or Page UpShift + Space or Fn + Up Arrow
Go to bottom of the pageEndCmd + Down Arrow
Go to top of the pageHomeCmd + Up Arrow
Go backAlt + Left Arrow or BackspaceCmd + Left Arrow
Go forwardAlt + Right Arrow or Shift + BackspaceCmd + Right Arrow
Refresh a webpageF5Cmd + R
Refresh a webpage (no cache)Ctrl + F5Cmd + Shift + R
StopEscEsc
Toggle full-screenF11Cmd + Shift + F
Zoom inCtrl + +Cmd + +
Zoom outCtrl + –Cmd + –
Zoom 100% (default)Ctrl + 0Cmd + 0
Open homepageAlt + HomeOption + Home or Option + Fn + Left Arrow
Find textCtrl + FCmd + F
   
Tab / Window Management
Open a new tabCtrl + TCmd + T
Close current tabCtrl + WCmd + W
Close all tabsCtrl + Shift + WCmd + Q
Close all tabs except the current tabCtrl + Alt + F4Cmd + Opt + W
Go to next tabCtrl + TabControl + Tab or Cmd + Shift + Right Arrow
Go to previous tabCtrl + Shift + TabShift + Control + Tab or Cmd + Shift + Left Arrow
Go to a specific tab numberCtrl + 1-8Cmd + 1-8
Go to the last tabCtrl + 9Cmd + 9
Reopen the last closed tabCtrl + Shift + TCmd + Shift + T
Open a new windowCtrl + NCmd + N
Close current windowAlt + F4Cmd + W
Go to next windowAlt + TabCmd + Tab
Go to previous windowAlt + Shift + TabCmd + Shift + Tab
Reopen the last closed windowCtrl + Shift + N 
Open links in a new tab in the backgroundCtrl + ClickCmd + Click
Open links in a new tab in the foregroundCtrl + Shift + ClickCmd + Shift + Click
Print current webpageCtrl + PCmd + P
Save current webpageCtrl + SCmd + S
   
Address Bar
Cycle between toolbar, search bar, and page elementsTabTab
Go to browser’s address barCtrl + L or Alt + DCmd + L
Focus and select the browser’s search barCtrl + ECmd + E / Cmd + K
Open the address bar location in a new tabAlt + EnterOpt + Enter
Display a list of previously typed addressesF4 
Add “www.” to the beginning and “.com” to the end of the text typed in the address bar (e.g., type “w3schools” and press Ctrl + Enter to open “www.w3schools.com”)Ctrl + EnterCmd + Enter or Control + Enter
   
Bookmarks
Open the bookmarks menuCtrl + BCmd + B
Add bookmark for current pageCtrl + DCmd + Opt + B or Cmd + Shift + B
Open browsing historyCtrl + HCmd + Shift + H or Cmd + Y
Open download historyCtrl + JCmd + J or Cmd + Shift + J

عکس گرفتن از صفحه

توضیحاتویندوزمک او اس
Save screenshot of the whole screen as file Cmd + Shift + 3
Copy screenshot of the whole screen to the clipboardPrtScr (Print Screen) or Ctrl + PrtScrCmd + Ctrl + Shift + 3
Save screenshot of window as file Cmd + Shift + 4, then Space
Copy screenshot of window to the clipboardAlt + PrtScrCmd + Ctrl + Shift + 4, then Space
Copy screenshot of wanted area to the clipboardCmd + Ctrl + Shift + 4
Save screenshot of wanted area as file Cmd + Shift + 4

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا